Privacy beleid Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternieland

d.d. 15 juli 2018

De wet
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens ) in een bestand bewaren. Deze wet stelt eisen aan organisaties die persoonsgegevens beheren.
Deze eisen zijn:
– toestemming voor het verwerken van gegevens
– juiste en nauwkeurig bijhouden van de gegevens
– beveiligen van de gegevens
– op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens
– uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wat is er opgeslagen
Dorpsbelangen Oosternieland houdt een ledenadministratie bij in de vorm van een lijst van de leden. Ze bewaren ook gegevens van dorpsbewoners die geen lid zijn van de vereniging. Deze gegevens zijn opgeslagen in Microsoft Office in een beveiligde omgeving.

De gegevens die wij bewaren zijn voornaam, achternaam, woonadres en e-mailadres.

Waarom bewaren van persoonsgegevens
Het bijhouden van een ledenadministratie is bedoeld om de leden en de dorpsgenoten te informeren. Bij mailing aan meerdere a-mailadressen wordt ‘BCC’ gebruikt. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor administratieve handelingen, zoals het innen van de contributie.

Wie beheert de gegevens
De lijst wordt beheerd door de secretaris van Dorpsbelangen en wordt alleen gebruikt door het bestuur. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en wordt op geen enkele wijze ter inzage beschikbaar gesteld. Leden kunnen wel hun eigen gegevens ter controle opvragen. Dit kan via de secretaris.

Beeldmateriaal
Het komt voor dat we tijdens bijeenkomsten en activiteiten foto’s maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website, facebook en in nieuwsbrieven. Wij vragen uw toestemming om deze te gebruiken. Betrokken hebben geen recht op een vergoeding voor het gebruik van foto’s.

Rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft recht om:
– de eigen gegevens in te zien
– eigen gegevens te laten wijzigen
– vergeten te worden
– geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens
– eigen gegevens over te dragen aan derden
– toestemming voor verwerking van eigen gegevens in te trekken
De betrokkene kan bij de secretaris terecht voor vragen of klachten over het verwerken van persoonsgegevens.

Datalekken
Dorpsbelangen doet er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, is er sprake van een datalek. Het is wettelijk verplicht om dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid ligt bij de secretaris van dorpsbelangen.

Wijzigingen privacyverklaring
Dorpsbelangen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is te verkrijgen bij de secretaris en te raadplegen via de website van Oosternieland.